Algemene voorwaarden

v. 1 juli 2021

Leuk dat je een activiteit, dienst of materiaal gaat afnemen van Wateractief. We vragen je om in elk geval onze algemene voorwaarden door te nemen. Deze voorwaarden zijn altijd van toepassing. Wanneer je akkoord gaat met onze offerte geef je ook aan op de hoogte te zijn van onze algemene voorwaarden en akkoord bent.

Artikel 1 – Definities 

–        In deze algemene voorwaarden worden hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

–        Deelnemer is de persoon die de activiteiten, begeleiding, organisatie en/of materialen heeft geboekt/gehuurd. Geldt voor dit gehele document. 

–        Activiteit zijn de door Wateractief georganiseerde of aangeboden diensten en/of activiteiten of een combinatie daarvan. De diensten en/of activiteiten kunnen bestaan uit het aanbieden van lessen, verhuur van materiaal en andere activiteiten georganiseerd door Wateractief aan individuen, groepen, bedrijven, verenigingen etc. en alle daarom heen t.b.v. deelnemer uit te voeren en overeengekomen activiteiten.

Artikel 2 – Boekingen & betalingen van surflessen & verhuur

–        Alle diensten dienen vooraf geboekt te worden. Betaling dient voorafgaand voldaan te zijn. 

–        Materialen kunnen vooraf geboekt/gereserveerd worden. Ook kan materiaal terplekke nog gehuurd worden, afhankelijk of er materiaal beschikbaar is. 

–        Onze prijzen zijn inclusief BTW en worden vooraf overeengekomen. 

–        Wateractief zal een eventuele optie gereserveerd houden tenzij er een tweede aanvraag op dezelfde dag gedaan wordt. In dat geval zal Wateractief daarover tijdig in contact treden met de eerste aanvrager om een andere datum en tijd voor te stellen, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de aanvrager.  

–        Als minder personen opdagen dan waarvoor gereserveerd is, dan kan hiervoor helaas geen bedrag in mindering gebracht worden op het verschuldigde totaal. Dit heeft onder meer te maken met afspraken die we met derden maken. De contactpersoon is hiervoor verantwoordelijk.

–        Hoewel de website en andere publicaties van Wateractief met de grootste zorg zijn samengesteld, kan Wateractief geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van zet-, typ- en/of programmeer- of programmafouten op de website of in andere publicaties.

Artikel 3 – Wijziging/annulering 

–        Indien blijkt dat een beoogde activiteit door weersgesteldheid of andere gewichtige omstandigheden naar oordeel van Wateractief geen doorgang kan vinden, dan is Wateractief gerechtigd een andere activiteit daarvoor in de plaats te stellen en/ of een nieuwe datum aan te bieden zonder dat dit voor de deelnemer aanleiding kan zijn tot (gedeeltelijke) annulering van de les/ het materiaalhuur en (gedeeltelijke) restitutie van betaalde bedragen of het vergoeden van schade.

–        Verzetten of annuleren door een andere reden dan het weer, waardoor de les door veiligheidsredenen niet door kan gaan, van activiteit moet minstens 24 uur voor aanvang van de geplande activiteit aangegeven worden. Bij ‘niet op komen dagen’ of ‘annuleren’ binnen 24 uur, wordt 50% van de kosten van de activiteit in rekening gebracht.

–        Indien de deelnemer onverhoopt moet annuleren binnen 24 uur, mag hij/zij zelf een vervanger regelen die de les neemt in plaats van de deelnemer.

–        Indien er onvoorziene omstandigheden zijn wat betreft instructeurs en of andere begeleiding van Wateractief en de les hierdoor geen doorgang kan vinden, worden de in rekening gebrachte kosten terug geboekt op rekening van de deelnemer. 

Artikel 4 – Risico en aansprakelijkheid

–        Veiligheid heeft bij Wateractief hoge prioriteit.

–        De deelnemer is zich bewust van het feit dat gebruik/huur van de materialen, en deelname aan activiteiten en/of lessen, zowel voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar zaken, en/of zaken van derden, risico’s voor schade – letselschade, zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt.

–        De deelnemer neemt deze risico’s uitdrukkelijk voor zijn/haar rekening.

–        De deelnemer dient zich aan veiligheidsregels en voorschriften te houden. Veiligheidsinstructies en andere instructies gegeven door instructeurs en medewerkers van Wateractief, dienen door de deelnemer strikt te worden opgevolgd.

–        Indien een deelnemer niet eerder betreffende activiteit beoeffend heeft, voor het eerst materiaal huurt (zoals sup) of een les volgt, dient hij/zij dit bij de medewerkers van Wateractief te melden, zodat hij/zij uitleg krijgt over het gebruik van het materiaal en/of de regels.

–        De deelnemer is verplicht om naar eerlijkheid en geweten antwoorden te geven op vragen van werknemers van Wateractief en de te beheersende vaardigheden. 

–        Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer dat hij/zij uitleg krijgt, de uitleg bijwoont en hij/zij oplet tijdens de uitleg.

–        Wateractief staat dan ook niet in voor mogelijke calamiteiten en schades, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, indien de deelnemer niet op de hoogte is van hetgeen tijdens de uitleg wordt meegedeeld. De deelnemer is zich ervan bewust dat de uitleg geen garanties geeft dat mogelijke calamiteiten en schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, voorkomen worden en de deelnemer vrijwaart Wateractief daar dan ook voor.

–        Voor al onze activiteiten telt een minimumleeftijd van 6 jaar en een zwemdiploma is verplicht. 

–        Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van de ouders en/of begeleiders van minderjarigen dat aan Wateractief de juiste informatie wordt verstrekt ten aanzien van leeftijd en zwemvaardigheid. Windsurfschool SKILLS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt.

–        Het is de deelnemer sterk afgeraden om deel aan activiteiten, indien de deelnemer last heeft van nek- en/of rugklachten, zwanger is, hartproblemen heeft of heeft gehad, de deelnemer een slechte conditie heeft, kortademig is, onder invloed van medicijnen, drugs en/of alcohol is. Wateractief is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgen indien de betreffende deelnemer toch besluit deel te nemen aan het surfen.

–        Wateractief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen, opgelopen door (stuur)fouten, ondeskundigheid, varen op plekken waar dit niet mag, aanvaringen, afsnijden, gebreken aan de gebruikte materialen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer en/of andere deelnemers lijden. De deelnemer neemt dit risico nadrukkelijk voor zijn/haar rekening en vrijwaart Wateractief volledig.

–        Bij roekeloos gedrag tijdens de activiteiten waaronder roekeloos gedrag, botsen, stoeien op het materiaal en bij het opzettelijk vernielingen aanbrengen e.d. kan de benadeelde partij dan wel Wateracitef de deelnemer aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

–        Het verhuurde is voor risico ondergetekende. Wateractief kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade of ongevallen aan derden en de huurder. Materiaal wordt verhuurd voor een bepaalde tijd. Bij schade, vermissing total-loss of diefstal betaalt ondergetekende de nieuwprijs van het gehuurde materiaal direct bij retour.

–        De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Wateractief gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Wateractief.

–        Bij groepen kan één persoon het inschrijfformulier voor groepen invullen en ondertekenen, dit houdt in dat deze persoon aansprakelijk is voor alle deelnemers uit de groep met betrekking tot alles genoemd in de Algemene Voorwaarden.

–        Wateractief zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen. Wateractief is evenwel niet aansprakelijk voor het bij Deelnemer of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Wateractief ingeschakelde hulppersonen ook indien deze werkzaam zijn bij een met Wateractief verbonden organisatie; bij Deelnemer of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade. 

Artikel 5 – Overmacht

–        Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Wateractief geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wateractief niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

–        Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.

–        Wateractief is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien Wateractief daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en niet krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Dit geldt tevens bij bepaalde weersomstandigheden. In dat geval is Wateractief bevoegd boekingen en reserveringen te annuleren, en een andere datum en tijd aan de deel-nemer(s) voor te stellen. 

Artikel 6 – Media- en auteursrecht

–        Bij alle activiteiten kan beeldmateriaal worden gemaakt, om veiligheids- en om commerciële redenen. Alle media-rechten van gemaakte opname’s, alles in de ruimste zin des woords, blijven bij Wateractief, en de deelnemer doet daarvan uitdrukkelijk afstand. Ten aanzien van alle door Wateractief te leveren diensten en producten, behoudt Wateractief zich alle rechten en bevoegdheden voor die Wateractief toekomen op grond van de Auteurswet. 

–        Hoe Wateractief omgaat met de beelden staat verder beschreven in het privacy beleid. Zie hiervoor onze privacyverklaring.

Artikel 7 – Corona protocol

–        Alle regels van de Rijksoverheid omtrent Corona geldt ook voor de deelnemers. 

–        Alle artikelen 1 t/m 6 en 8 gelden ook voor alle zaken omtrent Corona. 

Artikel 8 – Toepasselijk recht

–        Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hier op een wettelijke uitzondering van toepassing is.